+36 30/ 200 5109

Adatvédelmi tájékoztató

1.) Jelen adatvédelmi tájékoztató a http://tancpedagogusok.hu honlappal (a továbbiakban: Honlap)
kapcsolatos általános adatvédelmi információkat tartalmazza. Az egyes regisztrációs lapokon
vagy kérdőíveken megadandó adatokkal kapcsolatos esetleges eltérő vagy kiegészítő tájékoztató
az adott regisztrációs lapon vagy kérdőíven olvasható.
2.) A Honlap látogatásával, különösen a Honlapon található „Kapcsolat” menüpontban rögzített
elektronikus levélcímre (a továbbiakban: Elektronikus levélcím) történő üzenet küldésével, Ön
elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és az itt szereplő feltételeket, valamint
önkéntesen, tájékozottan és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Táncpedagógusok
Országos Szövetsége mint adatkezelő (a továbbiakban: Szövetség) a hatályos jogszabályokban
meghatározott előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a
2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: General Data Protection
Regulation /GDPR/) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Szövetség által üzemeltetett
Honlap bárki számára szabadon látogatható és annak információs tartalma megismerhető anélkül,
hogy bármely, a látogatóra vonatkozó személyes adat megadását a Szövetség egyoldalúan előírná.

3.) A Honlapon található „Kapcsolat” menüpontban rögzített Elektronikus levélcímre történő üzenet
küldésével vagy regisztrációs adatlap kitöltésével vagy hírlevél feliratkozás esetén a látogató
megadhatja személyes adatait (név és elektronikus levelezési cím (e-mail) a Szövetség részére. A
Szövetség adatkezelésének célja a Honlap látogatójának „Kapcsolat” menüpontban rögzített
Elektronikus levélcímre küldött megkeresésére történő visszajelzés, válaszadás, vagy regisztráció
kitöltése esetén a megadott adatok felhasználása a kapcsolódó program vagy kiválasztás során
vagy hírlevél küldésre jelentkezés esetén rendszeres jelleggel hírlevelek kiküldése a megadott e-
mail címre. A GDPR 13. cikk (2) bekezdés e) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek
eleget téve a Szövetség rögzíti, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának következménye az, hogy
a látogató nem tud kapcsolatba lépni a Szövetséggel a Honlapon keresztül, nem tud regisztrálni,
illetve hírlevél küldésre nem tud feliratkozni.

4.) Az adatkezelés jogalapja, hogy az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerint a látogató önkéntesen hozzájárul a személyes adatai gyűjtéséhez,
kezeléséhez az elektronikus levél Szövetség részére történő elküldésével vagy a regisztrációs
adatlap(ok) kitöltésével vagy a hírlevélre történő feliratkozással.

5.) A Szövetség a részére megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja és védi
azokat különösen a jogosulatlan megszerzés, felhasználás, módosítás vagy törlés ellen. A
személyes adatokat a 23VNet Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Adószám:
12188224-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-563212) internetszolgáltató által üzemeltetett, kizárólag
a Szövetség Honlapja számára dedikált, megfelelően védett szerveren tároljuk.
6.) A Szövetség a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat indokolatlanul vagy szükséges jogalap
hiányában nem tárolja. Az adatkezelés jogalapja a Szövetség jogos érdeke.

2

7.) A Szövetség a Honlap látogatottságának, kampányainak és egyéb statisztikai adatainak mérésére
a Google Inc. által biztosított Google Analytics, illetve Google AdWords programot használja. E
programok rögzítik különösen a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontját, a
megnyitott aloldalak címét, valamint – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a
böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá azt az országot és várost, ahonnan a látogató
megnyitotta a Honlapot, valamint a kampányok adatait. A Szövetséghoz kerülő adatok nem
köthetők össze a látogató személyével. A statisztikai adatok felhasználásának kizárólagos célja,
hogy a Szövetség a látogatók proaktív és aktuális információkkal történő kiszolgálása érdekében
hatékonyan alakíthassa a Honlap jövőbeli tartalmát és struktúráját. A Szövetség egyéb
vonatkozásában nem alkalmaz cookie-kat a Honlapján. A Honlapot megjelenítő böngésző
bezárásával a Honlap használata során keletkezett technikai adatok – a statisztikai adatok
kivételével- automatikusan törlődnek.

8.) A Szövetség online adatkezelési gyakorlatában bekövetkező változások, valamint
jogszabályváltozások miatt a jelen adatvédelmi tájékoztató előzetes értesítés nélkül frissülhet. A
Szövetség a Honlapon közzétett értesítéssel hívja fel a látogatók figyelmét az adatvédelmi
tájékoztatóban bekövetkezett jelentős változásokra és a tájékoztató végén feltünteti az utolsó
frissítés dátumát is.

9.) A látogatónak joga van a Szövetségtől adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, a már megadott
hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonni, adataihoz hozzáférni, adatai helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Megilleti a direkt marketing elleni tiltakozás, az
automatikus döntéshozás és profilalkotás megakadályozása, valamint az adathordozhatóság,
továbbá a bírósági jogérvényesítés joga és panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál.

10.) A GDPR 12. cikk (3) bekezdés alapján a Szövetség indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22.
cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról a Szövetség a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az
érintett azt papír alapon kéri.
11.) A GDPR 12. cikk (4) bekezdés alapján ha a Szövetség nem tesz intézkedéseket az érintett
kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az
érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Szövetség a kért információkat és tájékoztatást az Infotv-ben foglaltak szerint biztosítja.

12.) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó, a Szövetség figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A Szövetség minden olyan címzettet
tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról,
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy

3

aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szövetség tájékoztatja e
címzettekről.
13.) A Szövetség nem vállalja a felelősséget azokért az adatokért, amelyeket már törölt a Honlapjáról,
de az internetes keresőprogramok közreműködésével vagy a látogató böngészőjének
gyorsítótárából továbbra is megtekinthetők.

14.) Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az
tancpedagogusok@gmail.com e-mail cím útján.
15.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Szövetség kuratóriumához,
alapítójához, törvényességi felügyeletet gyakorló szervéhez, valamint az érintett választása szerint
az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.
Az illetékes bíróság az ügyben soron kívül jár el. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az
alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. A személyes adatok
védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, elektronikus levelezési
cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 1 39 11 400, fax: +36 1 39 11 410) lehet élni.
Utolsó frissítés dátuma: 2018. augusztus 27.

 

Recent blog

 • Továbbképzés 2019.

   Továbbképzés 2019/2020.
  2019. II. félévében és 2020. I. félévében is megrendezzük 4 alkalmas szakmai továbbképzésünket táncpedagógus kollégák és minden tánc iránt érdeklődő számára.
   
  Második alkalom: 2019. november 23. szombat 11.00-18.00 óra
  11.15-12.45-ig Egészségről

  Fotópályázat különdíj - Togyela Bence
 • Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetések

  CSASZTVAN-GAÁL ORSOLYA  szövetségünk ügyvezetője és BAYER JUDIT az Art’s Ok művészeti vezetője 2018. augusztus 17-én nemzeti ünnepünk alkalmából  MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült. Részletek IMG_20180817_151255
 • Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetések

  CSASZTVAN-GAÁL ORSOLYA  szövetségünk ügyvezetője és BAYER JUDIT az Art’s Ok művészeti vezetője 2018. augusztus 17-én nemzeti ünnepünk alkalmából  MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült. Részletek IMG_20180817_151255

  Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetések

  CSASZTVAN-GAÁL ORSOLYA  szövetségünk ügyvezetője és BAYER JUDIT az Art’s Ok művészeti vezetője 2018. augusztus 17-én nemzeti ünnepünk alkalmából  MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült. Részletek IMG_20180817_151255

Instagram feed

Please enter a User ID on the Instagram Feed plugin Settings page.

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.