Adatvédelmi tájékoztató

1.) Jelen adatvédelmi tájékoztató a https://tancpedagogusok.hu honlappal (a továbbiakban: Honlap) kapcsolatos általános adatvédelmi információkat tartalmazza. Az egyes regisztrációs lapokon vagy kérdőíveken megadandó adatokkal kapcsolatos esetleges eltérő vagy kiegészítő tájékoztató az adott regisztrációs lapon vagy kérdőíven olvasható.


2.) A Honlap látogatásával, különösen a Honlapon található „Kapcsolat” menüpontban rögzített elektronikus levélcímre (a továbbiakban: Elektronikus levélcím) történő üzenet küldésével, Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és az itt szereplő feltételeket, valamint önkéntesen, tájékozottan és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Táncpedagógusok Országos Szövetsége mint adatkezelő (a továbbiakban: Szövetség) a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: General Data Protection Regulation /GDPR/) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Szövetség által üzemeltetett Honlap bárki számára szabadon látogatható és annak információs tartalma megismerhető anélkül, hogy bármely, a látogatóra vonatkozó személyes adat megadását a Szövetség egyoldalúan előírná.

3.) A Honlapon található „Kapcsolat” menüpontban rögzített Elektronikus levélcímre történő üzenet küldésével vagy regisztrációs adatlap kitöltésével vagy hírlevél feliratkozás esetén a látogató megadhatja személyes adatait (név és elektronikus levelezési cím (e-mail) a Szövetség részére. A Szövetség adatkezelésének célja a Honlap látogatójának „Kapcsolat” menüpontban rögzített elektronikus levélcímre küldött megkeresésére történő visszajelzés, válaszadás, vagy regisztráció kitöltése esetén a megadott adatok felhasználása a kapcsolódó program vagy kiválasztás során vagy hírlevél küldésre jelentkezés esetén rendszeres jelleggel hírlevelek kiküldése a megadott e-mail címre. A GDPR 13. cikk (2) bekezdés e) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a Szövetség rögzíti, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának következménye az, hogy a látogató nem tud kapcsolatba lépni a Szövetséggel a Honlapon keresztül, nem tud regisztrálni, illetve hírlevél küldésre nem tud feliratkozni.

4.) Az adatkezelés jogalapja, hogy az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a látogató önkéntesen hozzájárul a személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez az elektronikus levél Szövetség részére történő elküldésével vagy a regisztrációs adatlap(ok) kitöltésével vagy a hírlevélre történő feliratkozással.

5.) A Szövetség a részére megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja és védi azokat különösen a jogosulatlan megszerzés, felhasználás, módosítás vagy törlés ellen. A személyes adatokat a 23VNet Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Adószám: 12188224-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-563212) internetszolgáltató által üzemeltetett, kizárólag a Szövetség Honlapja számára dedikált, megfelelően védett szerveren tároljuk. 6.) A Szövetség a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat indokolatlanul vagy szükséges jogalap hiányában nem tárolja. Az adatkezelés jogalapja a Szövetség jogos érdeke.

7.) A Szövetség a Honlap látogatottságának, kampányainak és egyéb statisztikai adatainak mérésére a Google Inc. által biztosított Google Analytics, illetve Google Ads programot használja. E programok rögzítik különösen a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontját, a megnyitott aloldalak címét, valamint – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá azt az országot és várost, ahonnan a látogató megnyitotta a Honlapot, valamint a kampányok adatait. A Szövetséghoz kerülő adatok nem köthetők össze a látogató személyével. A statisztikai adatok felhasználásának kizárólagos célja, hogy a Szövetség a látogatók proaktív és aktuális információkkal történő kiszolgálása érdekében hatékonyan alakíthassa a Honlap jövőbeli tartalmát és struktúráját. A Szövetség egyéb vonatkozásában nem alkalmaz cookie-kat a Honlapján. A Honlapot megjelenítő böngésző bezárásával a Honlap használata során keletkezett technikai adatok – a statisztikai adatok kivételével – automatikusan törlődnek.

8.) A Szövetség online adatkezelési gyakorlatában bekövetkező változások, valamint jogszabályváltozások miatt a jelen adatvédelmi tájékoztató előzetes értesítés nélkül frissülhet. A Szövetség a Honlapon közzétett értesítéssel hívja fel a látogatók figyelmét az adatvédelmi tájékoztatóban bekövetkezett jelentős változásokra és a tájékoztató végén feltünteti az utolsó frissítés dátumát is.

9.) A látogatónak joga van a Szövetségtől adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, a már megadott hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonni, adataihoz hozzáférni, adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Megilleti a direkt marketing elleni tiltakozás, az automatikus döntéshozás és profilalkotás megakadályozása, valamint az adathordozhatóság, továbbá a bírósági jogérvényesítés joga és panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

10.) A GDPR 12. cikk (3) bekezdés alapján a Szövetség indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szövetség a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt papír alapon kéri.


11.) A GDPR 12. cikk (4) bekezdés alapján ha a Szövetség nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Szövetség a kért információkat és tájékoztatást az Infotv-ben foglaltak szerint biztosítja.

12.) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szövetség figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A Szövetség minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szövetség tájékoztatja e címzettekről.


13.) A Szövetség nem vállalja a felelősséget azokért az adatokért, amelyeket már törölt a Honlapjáról, de az internetes keresőprogramok közreműködésével vagy a látogató böngészőjének gyorsítótárából továbbra is megtekinthetők.

14.) Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az tancpedagogusok@gmail.com e-mail cím útján.


15.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Szövetség kuratóriumához, alapítójához, törvényességi felügyeletet gyakorló szervéhez, valamint az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.
Az illetékes bíróság az ügyben soron kívül jár el. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 1 39 11 400, fax: +36 1 39 11 410) lehet élni.


Utolsó frissítés dátuma: 2018. augusztus 27.

MY ACCOUNT