Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

1.) A Táncpedagógusok Országos Szövetsége (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b., a
továbbiakban: Szövetség) elkötelezett az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartása iránt.
Személyes adatait gondosan, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal
összhangban kezeljük.
2.) Jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat a http://tancpedagogusok.hu honlappal (a
továbbiakban: Honlap) kapcsolatos általános adatvédelmi információkat tartalmazza. Az egyes
regisztrációs lapokon vagy kérdőíveken megadandó adatokkal kapcsolatos esetleges eltérő
vagy kiegészítő tájékoztató az adott regisztrációs lapon vagy kérdőíven olvasható. Az
adatvédelmi tájékoztató meghatározza, hogy hogyan és miért kezeljük az Ön által részünkre
átadott személyes adatokat, illetve tartalmazza, hogy milyen választási lehetőségeket kínálunk
fel.
3.) A jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat kapcsán alkalmazandó legfontosabb fogalmak:
személyes adat
bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy
közvetlen módon – azonosíthatóvá válik,
adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása,
közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése,
adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon végzik,
adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,
adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
vagy a tagállami jog is meghatározhatja,
A jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat szerint adatkezelőnek minősül Szövetség.
adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,

2

A jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat alapján adatfeldolgozó lehet a Szövetség vagy
annak szerződéses partnerei.
felhasználó
az a természetes személy, aki a szolgáltatásainkat igénybe veszi, és ennek keretében megadja a
személyes adatait;
szolgáltatás
az adatkezelő által üzemeltetett, valamint az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek
elérhetőek a weboldalakon;
4.) Adatkezelés elvei
 Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett egyértelmű tevőleges magatartásával
(cselekedettel), például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, vagy szóbeli
nyilatkozattal, előzetes, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű, kifejezett
hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor
visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 A személyes adatot az adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelő a
személyes adatokat csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és szabályzatban, illetve a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre
arányban áll az adatkezelés céljával, azon túl nem terjeszkedhet.
– A Szövetség nem gyűjt különleges kategóriába tartozó adatokat.
– A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
– A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
mértékű lehet.
– A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük.
– A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
– A személyes adatok hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás
művészeti archiválás, valamint szakmai referencia vagy statisztika vagy hatósági
adatszolgáltatás céljából történik.
– A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
– Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
5.) A kezelt személyes adatok köre.
Az alábbi személyes adatokat kezeljük, szükség esetén tájékoztatástól vagy hozzájárulástól
függően.
Ha a Felhasználó a weboldal felületét látogatja, az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a
felhasználó IP címét. A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az adatkezelő jogos érdekére

3

tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (többek között jogellenes felhasználás,
jogellenes tartalmak kiszűrése) az IP cím, a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is
rögzítésre kerül.
Kapcsolattartáshoz szükséges adatok – ezek a Felhasználó azonosítását vagy a Felhasználóval
való kapcsolat létesítését lehetővé tevő információkat jelentik. Ilyen információ a név,
lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, a telefonszám, az e-mail cím. Ha a felhasználó
részünkre e-mailt küld, úgy az rögzítjük a felhasználó e-mail címét, és azt legfeljebb a
szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeljük.
6.) A Honlap látogatásával, különösen a Honlapon található elektronikus levélcímre (a
továbbiakban: Elektronikus levélcím) történő üzenet küldésével és a Honlap esetleges
regisztrációs felületeinek használatával, Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és
szabályzatban foglaltakat és az itt szereplő feltételeket, valamint önkéntesen, tájékozottan és
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szövetség mint adatkezelő a hatályos
jogszabályokban meghatározott előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési
jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
és a 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: General Data
Protection Regulation /GDPR/) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Szövetség által
üzemeltetett Honlap bárki számára szabadon látogatható és annak információs tartalma
megismerhető anélkül, hogy bármely, a látogatóra vonatkozó személyes adat megadását a
Szövetség egyoldalúan előírná.
7.) A Honlapon található elektronikus levélcímre történő üzenet küldésével vagy regisztrációs
adatlap kitöltésével vagy hírlevél feliratkozás esetén a látogató megadhatja személyes adatait
(név és elektronikus levelezési cím (e-mail) a Szövetség részére. A Szövetség adatkezelésének
célja a Honlap látogatójának az elektronikus levélcímre küldött megkeresésére történő
visszajelzés, válaszadás, vagy regisztráció kitöltése esetén a megadott adatok felhasználása a
kapcsolódó program vagy kiválasztás során vagy hírlevél küldésre jelentkezés esetén
rendszeres jelleggel hírlevelek kiküldése a megadott e-mail címre. A GDPR 13. cikk (2)
bekezdés e) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a Szövetség rögzíti,
hogy az adatszolgáltatás elmaradásának következménye az, hogy a látogató nem tud
kapcsolatba lépni a Szövetséggel a Honlapon keresztül, illetve hírlevél küldésre nem tud
feliratkozni.
8.) Az adatkezelés jogalapja, hogy az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerint a látogató önkéntesen hozzájárul a személyes adatai gyűjtéséhez,
kezeléséhez az elektronikus levél a Szövetség részére történő elküldésével vagy a regisztrációs
adatlap(ok) kitöltésével vagy a hírlevélre történő feliratkozással.

9.) A Szövetség a részére megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja és
védi azokat különösen a jogosulatlan megszerzés, felhasználás, módosítás vagy törlés ellen. A
személyes adatokat a Szövetség Honlapja számára dedikált, megfelelően védett szerveren
tároljuk.
10.) A Szövetség a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat indokolatlanul vagy szükséges
jogalap hiányában nem tárolja. Az adatkezelés jogalapja a Szövetség jogos érdeke.

4

11.) A Szövetség a Honlap látogatottságának, kampányainak és egyéb statisztikai adatainak
mérésére a Google Inc. által biztosított Google Analytics, illetve Google AdWords programot
használja. E programok rögzítik különösen a felhasználó látogatásának kezdő és befejező
időpontját, a megnyitott aloldalak címét, valamint – a felhasználó számítógépének beállításától
függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá azt az országot és várost,
ahonnan a látogató megnyitotta a Honlapot, valamint a kampányok adatait. A Szövetséghez
kerülő adatok nem köthetők össze a látogató személyével. A statisztikai adatok
felhasználásának kizárólagos célja, hogy a Szövetség a látogatók proaktív és aktuális
információkkal történő kiszolgálása érdekében hatékonyan alakíthassa a Honlap jövőbeli
tartalmát és struktúráját. A Szövetség egyéb vonatkozásában nem alkalmaz cookie-kat a
Honlapján. A Honlapot megjelenítő böngésző bezárásával a Honlap használata során
keletkezett technikai adatok – a statisztikai adatok kivételével – automatikusan törlődnek.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a beállítások menüpontban bármikor
törölje a böngészőkből. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők, a sütik használatával
nem kezelnek személyes adatokat. Az adatok tárolási módja: elektronikus.
12.) A Szövetség online adatkezelési gyakorlatában bekövetkező változások, valamint
jogszabályváltozások miatt a jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat előzetes értesítés
nélkül frissülhet. A Szövetség a Honlapon közzétett értesítéssel hívja fel a látogatók figyelmét
az adatvédelmi tájékoztatóban bekövetkezett jelentős változásokra és a tájékoztató végén
feltünteti az utolsó frissítés dátumát is.
13.) A látogatónak joga van a Szövetségtől adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, a már megadott
hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonni, adataihoz hozzáférni, adatai
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. Megilleti a direkt marketing elleni
tiltakozás, az automatikus döntéshozás és profilalkotás megakadályozása, valamint az
adathordozhatóság, továbbá a bírósági jogérvényesítés joga és panasszal élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
14.) A GDPR 12. cikk (3) bekezdés alapján a Szövetség indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a
GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szövetség a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus
úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt papír alapon kéri.
15.) A GDPR 12. cikk (4) bekezdés alapján ha a Szövetség nem tesz intézkedéseket az érintett
kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával. A Szövetség a kért információkat és tájékoztatást az Infotv-ben foglaltak
szerint biztosítja.
16.) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt
– túlzó, a Szövetség figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A Szövetség minden olyan címzettet

5

tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról,
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szövetség tájékoztatja e
címzettekről.
17.) A Szövetség nem vállalja a felelősséget azokért az adatokért, amelyeket már törölt a
Honlapjáról, de az internetes keresőprogramok közreműködésével vagy a látogató
böngészőjének gyorsítótárából továbbra is megtekinthetők.
18.) Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az
tancpedagogusok@gmail.com e-mail cím útján.
19.) A felhasználót az alábbi jogok illetik meg:
– Hozzáférhetnek az általunk kezelt, illetve őket egyedileg azonosító adatokhoz
– Kérhetik a helytelen vagy pontatlan adatok helyesbítését vagy törlését
– Kérhetik a személyes adatok törlését, többek között akkor, amikor azok már nem
szükségesek azon adatvédelmi célokhoz, amelyekhez gyűjtötték őket
– Kérhetik az adatok felhasználásának korlátozását
– Kérhetik az adataik hordozhatóságát (azaz, hogy a személyes adataikat tagolt, széles
körben használt és géppel olvasható formában kapják meg és továbbítsák azokat egy másik
adatkezelő részére az irányadó szabályok szerint)
– Kifogásolhatják a személyes adataik kezelését
– Visszavonhatják a megadott hozzájárulásukat
– Kérelmet nyújthatnak be a felügyeleti hatósághoz, különösen, ha nem tettek eleget a jogai
gyakorlása során a kérelmének.
20.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Szövetség
vezetőségéhez, törvényességi felügyeletet gyakorló szervéhez, valamint az érintett választása
szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.
Az illetékes bíróság az ügyben soron kívül jár el. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét
az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. A személyes adatok
védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.:
9., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Faxszám: +36 (1) 391-1410, Központi elektronikus
levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, A honlap URL-je: http://www.naih.hu, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata: Telefonszám: +36 (1) 391-
1400, Faxszám: +36 (1) 391-1410, Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím:
1363 Budapest, Pf.: 9., Online ügyintézés elérhetősége: https://naih.hu/online-ugyinditas) lehet
élni.
21.) A jelen adatvédelmi tájékoztató és szabályzat kialakítása során az alább felsorolt hatályos
jogszabályokat vettük figyelembe, illetve azok alapján kell eljárni:
– Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi
Rendelet/”GDPR”);

6

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv”);
– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény („Grtv.”);
– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény;
– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Legutóbbi frissítés dátuma: 2024. április 4.

MY ACCOUNT